เกี่ยวกับ


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 ตามประกาศตั้งโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2515 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา”รร1และอาศัยศาลาการเปรียญของวัดชัยสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ส่วนราชการโดยนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนได้   ร่วมกันดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงเรียน โดยได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่สงวนไว้โดยนายบุญมี ชีวประเสริฐ ครูใหญ่โรงเรียนวัดชัยสามหมอ ให้กับกรมสามัญศึกษาและได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เลขที่ 188 หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 เป็นที่ดินราชพัสดุ หมายเลข ชย.60 มีพื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ – งาน 5.90 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป-กลับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 2514 คน ครูจำนวน 122 คน