เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางวัฒนา เวียงพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียน 432
ผู้ดูแล: ครูวัฒนา เวียงพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายธวัช ดนตรีเสนาะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรา พรเติม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางจันทร์นภัทร ชวนดี เลค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวสุมาลี สีลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางพิสมัย เคนโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสมพร ไชยเดือน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: ครูภูริ บานทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

16. M150

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวโชติกา คุณประทุม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูวรปรัชญ์ ชัยศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูกัญญารัตน์ เหล่ากวางโจน, ครูขนิษฐา สังข์สีแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางปริญดา กลับรอด
รับสมัคร: ม.2/1
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสุกัณณิกา แถวไธสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายชูชาติ กุดเป่ง
รับสมัคร: ม.4 ม.6/1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวนราภรณ์ ดวงมณี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องเรียน 441
ผู้ดูแล: ครูจิตรประภา กาจหาญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายธนศักดิ์ มาลากอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางกาญจนาภา รบศึก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายศตวรรษ ขุยเขียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายปวิชญา สิงห์นอก, นายวิษณุ สิงห์สกล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวอรอิศรา กระแสร์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนอุตสาหกรรม 312
ผู้ดูแล: นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์, นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายเอกกูล วงศ์วาน
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน
ผู้ดูแล: ครูจุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์, ครูจุฑาทิพย์ จุลยโชค
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางนงนุช หิรัญเกิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวศิริพักษ์ พานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสิทธิชัย กระจายพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางอุษา ชัยอาสา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม, นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิต...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางอุไรวรรณ บัวสิม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวนันทิชา ฤาชา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางลำใย งอกนาวัง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสุเทพ ปานเนาว์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสุปัญ หมอดู
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอมรินทร์ แถวไธสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูกรรณิการ์ สีจำปา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสุรวิทย์ วง์ศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายรัศมี พวงทอง, นายโยธิน งามสกุล, นายสุรวิทย์ ...
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายวิโรจน์ ภูสีลิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายจักรกริช แก้ววงษา
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางนิชพร จิรภัทรวิมล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวพิริยาพร โสภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสุทารักษ์ สิรินันทเกตุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางเข็มคิด ครบุรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายศุภชัย กัญญาเขียว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอดุลย์ ภูสิตลิต, นายโยธิน งามสกุล
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางบุญมาก นาเจริญ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายยุรนันท์ พลภูเมือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสันสกฤต บาลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสุภาภัทร์ คำวงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 5
ผู้ดูแล: ครูสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 543
ผู้ดูแล: ครูนิตยา นาโพธิ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: ครูมนธยา ไชยเดือน
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางอุมาพร ชำนาญ, นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางจุฑารัตน์ มั่นคง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางนิภาภรณ์ พรมชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางพรพรรณ ตรีธัญญา
รับสมัคร: ม.4/2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางวรุณี นุชนุ่ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 170 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายวรวุฒิ วิหงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายวรวุฒิ วิหงษ์
รับสมัคร: ม.3-6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวศิริพร จันทแพน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายชาญเกียรติ บุญโนนแต้
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางวรินทร์ สุขทวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอมรินทร์ แถวไธสง
รับสมัคร: ม.1/1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางประนอม แก้วสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายพินิจ แท่นมาก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวธันญา ตีรชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสรวีย์ แสงสง่า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางทิพย์วรรณ นามสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายถาวร อดทน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางพันธ์ทิภา วัดกิ่ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางวันดี ชาติเสนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายอำนวย แก่นภูเขียว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูภูวดล ขันทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น, นางสาววีณา อาจนาเสียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (CL30)
ผู้ดูแล: ครูสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-