เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/2


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: นางศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง 338
ผู้ดูแล: ธวัช ดนตรีเสนาะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง328
ผู้ดูแล: ชญานิษฐ์ กาพย์แก้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 335
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรา พรเติม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 545
ผู้ดูแล: นางพิสมัย เคนโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 525
ผู้ดูแล: นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 431
ผู้ดูแล: นายสมพร ไชยเดือน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: ครูศิรินันท์ วรรณพงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์ อาคาร 4
ผู้ดูแล: นางสาวโชติกา คุณประทุม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นายชูเกียรติ พิมพ์กุล
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นางสุกัณณิกา แถวไธสง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: 315
ผู้ดูแล: ครูชูเกียรติ พิมพ์กุล
รับสมัคร: ม. 4
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: สิทธิชัย กระจายพันธ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูจันทร์นภัทร ชวนดี เลค
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นราภรณ์ ดวงมณี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว (118)
ผู้ดูแล: นางภัสสร พงษ์สวัสดิ์, นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคลินิคคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 315
ผู้ดูแล: กาญจนาภา รบศึก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สวนหนังสือ
ผู้ดูแล: สุเทพ ปานเนาว์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ศาลาแดง
ผู้ดูแล: นายวิษณุ สิงห์สกล, นายปวิชญา สิงห์นอก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องเรียน 538
ผู้ดูแล: นางพรพรรณ ตรีธัญฐา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 441
ผู้ดูแล: นางจิตรประภา กาจหาญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 444
ผู้ดูแล: นางเดือนแรม แวงมั่ง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง. 218
ผู้ดูแล: นายจีรศักดิ์ ชีชัยภูมิ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 4
ผู้ดูแล: ครูปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
รับสมัคร: ม.1 ม. ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 442
ผู้ดูแล: นางนงนุช หิรัญเกิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: นายวุฒิพงศ์ ศศิวิบูลย์วงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: 1. ครูกิตติพศ รบศึก 2. ครูพิศิษฐ์ ตราปราบ
รับสมัคร: ม.3/4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง441
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชค, นางสาวศิริพักษ์ พานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ บัวสิม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง? 425
ผู้ดูแล: นางสาวอุษา? ชัยอาสา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 1
ผู้ดูแล: นางสาวภัคพิชา คำมูลมี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 51 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม, นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิต...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 318
ผู้ดูแล: นายสุปัญ หมอดู
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง IEP ชั้นม.4/2
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวลักษณ์เที่ยงกินรี
รับสมัคร: ม.4/2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โดม
ผู้ดูแล: นางสาวอรอิศรา กระแสร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าอาคาร3
ผู้ดูแล: อมรินทร์ แถวไธสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ CL30
ผู้ดูแล: ครูอธิคม ศรีใส ครูสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวปราณปรียา คุณประทุม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร2
ผู้ดูแล: พิมพ์ชนก แก่นพรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเรียน 548
ผู้ดูแล: นางอุมาพร ชำนาญ, ครูชาวจีน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางทิพย์วรรณ นามสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางสรวีย์ แสงสง่า
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 3
ผู้ดูแล: นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 200 คน
สถานที่: สนามโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูรัศมี พวงทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์ 328
ผู้ดูแล: นางสุมิตรา ภิรมย์กิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นายวิโรจน์? ภูสีลิต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 217
ผู้ดูแล: กนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: นายจักรกริช แก้ววงษา, นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 2
ผู้ดูแล: นางสาว พิริยาพร โสภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องเรียนเกษตรธรรมชาติ
ผู้ดูแล: บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศาลาแดง
ผู้ดูแล: นางสาววันดี. ชาติเสนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแล: น.ส.นันทิชา ฦๅชา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สนามกีฬาฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายสุทารักษ์ ศิรินันท์เกตุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางเข็มคิด ครบุรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นางเข็มคิด ครบุรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง? 223
ผู้ดูแล: นางสรารัตน์ ชำาญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: ครูอดุลย์ ภูิสิตลิต
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 425 , 426
ผู้ดูแล: นายอดุลย์ ภูสิตลิต, นายโยธิน งามสกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 338
ผู้ดูแล: บุญมาก นาเจริญ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 337
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายยุรนันท์ พรมภูเมือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นายชูชาติ กุดเป่ง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 543
ผู้ดูแล: นางนิตยา นาโพธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 523
ผู้ดูแล: จารุวรรณ ผลไพบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 522
ผู้ดูแล: ละมัย หิรัญคำภ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 533
ผู้ดูแล: จิตรลดา บุตรประพันธ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง532
ผู้ดูแล: นางมนธยา ไชนเดือน
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพัสดุ
ผู้ดูแล: นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเรียน 542
ผู้ดูแล: นางสุภาภัทร์ คำวงษ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: ครูสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 531
ผู้ดูแล: นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 525
ผู้ดูแล: นางสาวสุมาลี สีลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 527
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางดาวเรือง วงศ์ภาคำ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง527
ผู้ดูแล: นางสาวปาริชาติ พิทักษา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 112 อาคาร 1
ผู้ดูแล: นางจุฑารัตน์ มั่นคง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้องเรียนพิเศษ (IEP) ม.2/2
ผู้ดูแล: ครูนิตยา โทราช
รับสมัคร: ม.2/2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 232. อาคาร2
ผู้ดูแล: นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูวีณา อาจนาเสียว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูสมจิตร ปณิธานยุติธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 200 คน
สถานที่: สนามโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: ครูรัศมี พวงทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 145 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นายวรวุฒิ วิหงษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: ภูริ บานทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 314
ผู้ดูแล: นางปริณดา กลับรอด
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 332
ผู้ดูแล: นางวรินทร์ สุขทวี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: อาคาร 3 ห้อง 316
ผู้ดูแล: นายศุภชัย กัญญาเขียว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 314
ผู้ดูแล: นายเอกกูล วงศ์วาน
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 333
ผู้ดูแล: นางประนอม แก้วสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: ห้อง 317
ผู้ดูแล: นายพินิจ แท่นมาก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นายชูชาติ กุดเป่ง
รับสมัคร: ม.5/1
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 234
ผู้ดูแล: นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 226
ผู้ดูแล: นางสาวธันญา ตีรชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง225
ผู้ดูแล: นางสาวธิดา วรรณแจ่ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง417
ผู้ดูแล: อรอนงค์ บุญศรีแก้ว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: สวนหนังสือ
ผู้ดูแล: อำนวย แก่นภูเขียว
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 2
ผู้ดูแล: นายภูวดล ขันทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ผู้ดูแล: นายสุขสันต์ ส่งศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง431
ผู้ดูแล: นางจันจิรา วงศ์บุตร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาววีณา อาจนาเสียว, นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง231
ผู้ดูแล: รุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม 2
ผู้ดูแล: นายสมชาย วิเศษชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-