ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

1. การลงทะเบียนกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ Smartphone  หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
 2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือก ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

3. การเข้าใช้งาน        
รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน        :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก   

ตัวอย่าง :        
ชื่อ           : เด็กชายก้องภพ   สุขสุข
ผู้ใช้         : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน   : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศูนย์คอมพิวเตอร์

        ครูสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล

6. *นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่ตามกำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร